MingM 发表于 2022-4-16 12:02:04

装在碗里的童年

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.fqlook.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010487" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010487"><div class="preview_article ">            <!---->    <p><video class="qf_video" style="position: relative;" src="https://pic.app.fqlook.com/forum/20220416120116front2_1_146633_lnaqoI1lG-IwUbyNqvEQcbFamoAc.mp4" poster="https://pic.app.fqlook.com/forum/20220416120116front2_1_146633_lnaqoI1lG-IwUbyNqvEQcbFamoAc.mp4?vframe/png/offset/1" controls="controls" width="0" height="0" frameborder="0" data-qf-origin="forum/20220416120116front2_1_146633_lnaqoI1lG-IwUbyNqvEQcbFamoAc.mp4" data-qf-poster-origin="forum/20220416120116front2_1_146633_lnaqoI1lG-IwUbyNqvEQcbFamoAc.mp4?vframe/png/offset/1" data-mce-fragment="1"><source src="https://pic.app.fqlook.com/forum/20220416120116front2_1_146633_lnaqoI1lG-IwUbyNqvEQcbFamoAc.mp4" type="video/mp4" /></video>这是我记忆里的夏天。</p><p>&nbsp;</p><p>没有各种各样的零食的童年,依旧也可以把快乐装在碗里<img src="https://pic.app.fqlook.com/face/QQ/s_15.gif" width="24" height="24" data-smile="265" data-smilie-id="265" /></p><p class="qf_image big noneditable" style="position: relative;" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.fqlook.com/forum/20220416120059front2_0_146633_FgNkmVuzixo1eKPXKguL3H7eNVmJ.jpg?watermark/3/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuZnFsb29rLmNvbS9fMjAxODExMDUyMjMyMzRfNWJlMDU0ODI0NmU1NS5wbmc=/dissolve/80/gravity/South/dx/10/dy/65/text/QE1pbmdN/fontsize/400/dissolve/80/gravity/South/fill/I2E4YThhOA==/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/dx/10/dy/35" alt="" width="684" height="912" data-qf-origin="forum/20220416120059front2_0_146633_FgNkmVuzixo1eKPXKguL3H7eNVmJ.jpg?watermark/3/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuZnFsb29rLmNvbS9fMjAxODExMDUyMjMyMzRfNWJlMDU0ODI0NmU1NS5wbmc=/dissolve/80/gravity/South/dx/10/dy/65/text/QE1pbmdN/fontsize/400/dissolve/80/gravity/South/fill/I2E4YThhOA==/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/dx/10/dy/35" /></p><p>&nbsp;</p>    <!----></div>

爱你一芳 发表于 2022-4-16 19:54:05

童年才是最美好的   

非诚勿扰888 发表于 2022-4-17 10:04:22

满满的回忆啊      

非诚勿扰888 发表于 2022-5-2 10:55:29

小时候的味道      
页: [1]
查看完整版本: 装在碗里的童年