manta 发表于 2023-11-22 09:56:14

福通大桥要开工了?

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.fqlook.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010499" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010499"><!--    付费贴-->    <div class="preview_article ">            <!---->    <p class="empty_paragraph">&nbsp;</p><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.fqlook.com/forum/20231122095539front1_0_175620_FprdGl3vm9BVr9a2CHEYgsx0vYvM.jpg?watermark/3/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLmZxbG9vay5jb20vYWRtaW5fRnYyNzVpbW1Hd0xnX0dTQ29mTWFoR3VkOHBiRC5wbmc=/dissolve/100/gravity/South/dx/10/dy/65/text/QG1hbnRh/fontsize/400/dissolve/100/gravity/South/fill/I2E4YThhOA==/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/dx/10/dy/35" alt="" width="1080" height="1920" data-qf-origin="forum/20231122095539front1_0_175620_FprdGl3vm9BVr9a2CHEYgsx0vYvM.jpg?watermark/3/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLmZxbG9vay5jb20vYWRtaW5fRnYyNzVpbW1Hd0xnX0dTQ29mTWFoR3VkOHBiRC5wbmc=/dissolve/100/gravity/South/dx/10/dy/65/text/QG1hbnRh/fontsize/400/dissolve/100/gravity/South/fill/I2E4YThhOA==/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/dx/10/dy/35" /></p><p>期待啊,以后走路到万达</p>    <!----></div>            

福清融强贺医生 发表于 2023-11-22 13:17:12

福通大桥确实设有人行

改个名字太麻烦 发表于 2023-11-22 16:58:11

修一年啊            

半度微凉 发表于 2023-11-22 22:32:15

时间跨度一年。
页: [1]
查看完整版本: 福通大桥要开工了?