Mr钟 发表于 2023-10-17 20:16:41

坐本地传统公交船游迪拜河

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.fqlook.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010499" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010499"><!--    付费贴-->    <div class="preview_article ">            <!---->    <p class="">在迪拜河上仅仅5分钟都不到的轮渡时间,</p><p class="">手和眼睛都想努力记录 <img src="https://pic.app.fqlook.com/face/QQ/s_77.gif" width="24" height="24" data-smile="235" data-smilie-id="235" /></p><p class="">#环球旅行#迪拜</p><p><video class="qf_video" preload="none" style="background-color: black; height: 270.6766917293233px; width: 360px;" src="https://pic.app.fqlook.com/forum/20231017183334front2_1_137280_nv651MNf3o5l3_6Vg4d3a0Az_Pwy_with_logo.mp4" poster="https://pic.app.fqlook.com/forum/20231017183334front2_1_137280_nv651MNf3o5l3_6Vg4d3a0Az_Pwy_with_logo.mp4?vframe/png/offset/0" controls="controls" width="1920" height="1080" frameborder="0" data-qf-origin="forum/20231017183334front2_1_137280_nv651MNf3o5l3_6Vg4d3a0Az_Pwy_with_logo.mp4" data-qf-poster-origin="forum/20231017183334front2_1_137280_nv651MNf3o5l3_6Vg4d3a0Az_Pwy_with_logo.mp4?vframe/png/offset/0" data-mce-fragment="1"><source src="https://pic.app.fqlook.com/forum/20231017183334front2_1_137280_nv651MNf3o5l3_6Vg4d3a0Az_Pwy_with_logo.mp4" type="video/mp4"></video></p><p>&nbsp;</p>    <!----></div>            

福清百事通 发表于 2023-10-17 21:15:06

欢迎迪拜的福清哥

改个名字太麻烦 发表于 2023-10-17 23:07:42

风景挺不错的         

福清融强贺医生 发表于 2023-10-18 05:58:46

迪拜风景很不错啊

明天的今天 发表于 2023-10-18 09:39:04

那边是不是很富裕呀。。。

半度微凉 发表于 2023-10-18 21:24:05

迪拜的风景也就那样

清香百合花 发表于 2023-10-18 22:12:32

开心快乐每一天。

曾少龙@187050 发表于 2023-10-22 08:52:25

{:5_248:}{:5_248:}{:5_248:}{:5_248:}{:5_248:}{:5_248:}{:5_248:}

开开心心2021 发表于 2023-10-22 11:58:17

希望更多的海外乡亲发帖
页: [1]
查看完整版本: 坐本地传统公交船游迪拜河